Doelstelling

De vereniging heeft o.a. ten doel:

a. Het verwerven van middelen voor het financieren van activiteiten die in het belang zijn van de vereniging BSV-AZ, hierbij moet men denken aan het verkrijgen van subsidie vanuit de gemeente en het verwerven van contributies, donaties, legaten, sponsorgelden en overige bijdragen.
b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Opdracht aan de vereniging BSV-AZ.

1. Het creëren van ontmoetingsplekken voor jong en oud ter voorkoming van isolement en vereenzaming bij bewoners.
2. Het versterken van eigen kracht en sociale netwerken van bewoners.
3. Bevordering van vrijwillige inzet en participatie van bewoners, voor bewoners, door bewoners.
4. Het versterken van de betrokkenheid tussen jong en oud.
5. Het bieden van een veilige speelplek van en voor kinderen in een grote stad.

Hoe dit te bereiken.

Bij de vereniging BSV-AZ werken een tweetal speeltuinwerkers voor in totaal 60 uur per week die:
1. Het activiteitenprogramma van de speeltuin in overleg samenstellen.
2. Initiatieven van bewonersgroepen, gericht op het versterken van de eigen kracht en het verminderen van sociaal isolement en het veilig spelen, ondersteunen en er de randvoorwaarden voor scheppen.
3. De speeltuinwerkers brengen de vraag en het aanbod van de bewoners en leden bij elkaar, kortom de speeltuinwerkers tezamen met het bestuur zorgen voor de verbindende factor bij de BSV-AZ.

Activiteiten

1. verbetering toegankelijkheid van het speeltuinterrein en het clubgebouw, door o.a. plaatsing en onderhoud op een publicatiebord met daarop alle activiteiten plus het tijdstip van aanvang en de locatie.
2. Ondersteunen van nieuwe en bestaande vraaggerichte activiteiten voortkomend uit bewonersinitiatieven vanuit de speeltuin.
3. Organiseren van dagtochten en/of uitjes voor de jeugd naar b.v. Artis, kleinschalige pretparken en ook van vakantiekampen maar ook van de jaarlijkse vieringen van: Sinterklaas, Sint Maarten en de 5 mei viering.