Agenda Algemene Ledenvergadering BSV AZ

donderdag 19 mei 2022 om 19.30 uur; inloop vanaf 19.00 uur

Vooraf:

 • Het quorum voor algemene ledenvergaderingen van BSV AZ is 20 leden.
 • Leden kunnen andere leden machtigen. Hiervoor is een schriftelijke verklaring nodig waarop naam en handtekening van het lid dat gemachtigd wil worden en door wie.

De vergadering zal worden voorgezeten door Aad Kuin.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen:
 3. Verslag ALV 9 juni 2021 (bijgevoegd)
 4. Toekenning subsidie 2022 van in totaal € 142.750,-
 5. Vertrek Hafssa per 1 mei 2022 en invulling vacature.
 6. Herinrichting speeltuin en nieuwe speeltoestellen.
 7. Invoering nieuw digitaal systeem voor de ledenadministratie.
 8. Toelichting stand van zaken jaarrekening 2020 en 2021.
 9. Mondeling verslag van activiteiten speeltuin afgelopen jaar door Hajar en Kim.
 10. Beleid speeltuin t.a.v. feestjes voor kinderen en volwassenen.
 11. Stand van zaken onderhoud gebouw.
 12. Horecavergunning speeltuin en beleid t.a.v. het schenken van alcohol.
 13. Stand van zaken huidig bestuur en nieuwe bestuursleden:
 14. De kandidaat bestuursleden stellen zich voor (zie bijlage).
 15. Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de kandidaat bestuursleden.
 16. Stemming over de kandidaat bestuursleden.
 17. Rondvraag