Aftreden

Aan de leden van de Buurt en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid

Beste mevrouw, heer,

wij hebben de voorzitter verzocht af te treden. Aan dit verzoek heeft hij gehoor gegeven. Ter uwer geruststelling kunnen wij melden dat het bestuur al gesprekken heeft gevoerd met diverse kandidaat bestuursleden. Een eerste succesje hier omtrent is reeds behaald, onze pas gepensioneerde speeltuinwerkster Corrie van Egdom is toegetreden tot het bestuur en zal zich gaan bezighouden met de leden administratie en het aansturen van de keukencommissie. Ook hebben leden zich enthousiast gemeld met verzoek wat zij nu voor de vereniging kunnen betekenen.

Het wordt tijd dat mw. Corona ons verlaat en wij het speeltuin en clubwerk kunnen herstarten. Ten aanzien van de Algemene Leden Vergadering kunnen wij u mede delen dat deze vergadering, mede gelet op de huidige overheidsbeperkingen, zal worden verplaatst naar september 2020.

Met vriendelijke speeltuin groeten,

namens het bestuur,

Barbara Gingnagel, secretaris

Souad Bijou, penningmeester

Kitty Quint, commissaris clubwerk