Uitnodiging met agenda voor de Extra Algemene Ledenvergadering

Datum ALV:  Donderdag 12 december 2019

Aanvang: 20.00 uur

AGENDA

1. Opening

2. Mededelingen

    Voorzitter

    De heer R. Ismail, gekozen bij de vorige ALV, is uit het bestuur getreden.

3. Goedkeuring Verslag ALV d.d. 18 september 2019 zie https://bsvaz.nl/2019/10/03/notulen-van-de-alv-van-18-september-2019/

4. Mededeling bestuur:

Voorzitter

Aftredende bestuursleden per 31.12.2019

Miriam van Aller

Henk Degenhart

4. Verkiezing nieuwe bestuursleden

Kandidaten zijn :

  1. Mevrouw F. Akarriou, penningmeester
  2. Mevrouw Barbara Gingnagel, secretaris
  3. Mevrouw K. Quint, algemeen bestuurslid

5. Accountantscontrole week 3 2020. Jaarverslag moet dan gereed zijn. Mondelinge toelichting

    Henk Degenhart.

6. Rondvraag

7. Sluiting

Met vriendelijke groet,

Miriam van Aller, secretaris a.i.

Deze uitnodiging is per post verzonden naar de leden waarvan geen mailadres bekend is, de leden met een bekend mailadres hebben deze per mail ontvangen.

Indien u deze uitnodiging per post heeft ontvangen en u wel beschikt over mail verzoeken wij dit kenbaar te maken.