Verslag ALV 19-06-2019

Op de ALV van 29 mei 2019 hebben Henk Degenhart en Miriam van Aller aangegeven dat zij per 31 december 2019 hun bestuursfuncties neerleggen. Henk Degenhart is de penningmeester en Miriam van Aller de voorzitter/secretaris a.i.  Zij hebben aangegeven dat als er geen nieuw bestuur is dat hun taken overneemt, zij op de ALV van september 2019 zullen voorstellen de vereniging op te heffen. Tijdens de ALV van 29 mei 2019 zijn er namens een van onze leden, drie nieuwe bestuursleden voorgesteld, die gelijk zijn uitgenodigd voor de eerstkomende bestuursvergadering van 17 juni 2019 om 19.30 in ons clubgebouw, Gaaspstraat 8.

De nieuw voorgestelde bestuursleden zijn:

  1. De heer R. Troost – penningmeester
  2. De heer M. el Bay – secretaris
  3. De heer F.O. van Feggelen – voorzitter

De ALV heeft te kennen gegeven zo spoedig mogelijk daarna op de hoogte te willen worden gesteld omtrent de nieuwe bestuursleden. Vandaar deze agenda voor een extra ALV.

Verslag extra ALV woensdag 19 juni 2019

Opening en mededelingen:

De voorzitter mw. Van Aller opent de vergadering en meldt dat er geen berichten van verhindering bij het bestuur zijn binnengekomen.

Op de vraag aan de aanwezige medewerkers wordt gemeld dat B. van Gunst een bericht van verhindering heeft gestuurd.

Voorts wordt er een oproep gedaan m.n. aan de wat later binnengekomen leden de presentielijst te ondertekenen. Hetgeen na afloop van de vergadering bleek door lang niet iedereen gedaan is. T.b.v. de verhinderde externe notuliste wordt er een geluidsopname gemaakt het verzoek is dus ook om duidelijk de naam te vermelden bij het inspreken.

Voorstellen kandidaat-bestuursleden en zo mogelijk hun benoeming:

De voorzitter houdt een introductie inzake de mogelijke nieuwe bestuursleden onder verwijzing naar de afgelopen bestuursvergadering alwaar kennis is gemaakt met de heren v. Feggelen en Troost. Tot op heden is er geen kennismaking geweest met de beoogde secretaris dhr. El Bay. Omreden dat er nog veel meer bestuurders en vrijwilligers nodig zijn, herhaalt de voorzitter de oproep, zittend bestuurslid Souad meldt herhaaldelijk dat zij nieuwe bestuursleden zal aandragen maar tot op heden zijn er geen voorstellen van haar zijde ontvangen.

Vervolgens stellen de heren v Feggelen (Felix) en Troost (Roger) zichzelf voor. Dhr. V. Feggelen geeft een uitgebreide toelichting over zijn huidige activiteiten in de speeltuin m.n. inzake het dagelijkse onderhoud en schoonmaak van de speeltuin en zijn ondersteuning aan het personeel c.q. de medewerkers.

Verder verwijst hij naar zijn ervaring in het verleden als reinigingsmedewerker bij het stadsdeel en het zijn van speeltuinmedewerker in de Pijp (Hendrick de Keijzer), beide functies in dienst van de gemeente.

Aan het slot van zijn verhaal stelt hij een vierde kandidaat voor, zijnde Koen den Os welke hij vervolgens het woord geeft. Vervolgens stelt dhr. Troost zich voor en meld dat hij ruim 30 jaar ervaring heeft in de financiële sector waaronder accountantsbureaus en administratiekantoren, ook eigen kantoren, en werkzaam is in de advisering en afhandeling van nalatenschappen en scheidingen.

Vervolgens komen er diverse vragen vanuit de leden waaronder van het Rozenkoor en Sarah namens het Kindermonument en veel andere aanwezigen. Waarbij geregeld oude en nieuwe ideeën worden aangedragen voor het verkrijgen van vrijwilligers waaronder barmedewerkers etc. er wordt een oproep gedaan onder meer voor het vormen van werkgroepen, waarvoor zich overigens niemand meldde en het flyeren, waarop het bestuur meldde dat e.e.a. al diverse malen was gedaan en dat de medewerkers precies konden vermelden alwaar er reeds geflyerd was. Op het verzoek van het bestuur aan de medewerkers tijdens de vergadering alwaar geflyerd was, bleef het antwoord achterwege. Maar ter plekke is het restant aan flyers aan diverse welwillende leden meegegeven om deze te verspreiden in hun omgeving.

Voorzitter doet herhaalde oproep om tot een goed nieuw functionerend bestuur te komen met ondersteuning van voldoende vrijwilligers waarop een soms wat chaotische discussie ontstaat met veel kritiek en intenties vanuit de vergadering welke geen handen en voeten krijgen.

Op een opmerking vanuit de vergadering door (naam onbekend) dat de speeltuin in brand staat doet de kandidaat bestuurder dhr. Troost nog een oproep dat er dringend nog een secretaris nodig is om aan de subsidievoorwaarden te voldoen. Henk Degenhart vult aan dat er ook een dringende behoefte is aan een TD – technische dienst – en keukencommissie waarop uit de vergadering de opmerking komt dat er door de beroepskrachten geregeld gemeld wordt bij aanmelding dat er genoeg mensen zijn.

HD meldt dat de intentie van het zittende bestuur is om ook de nieuwe bestuursleden wederom ondanks eerdere teleurstellingen, in te werken.

Rondvraag:

Kitty vraagt naar de voortzetting van het zittende bestuur en de subsidieaanvraag waarop wederom een uitleg volgt van het verenigingsrecht en de subsidievoorwaarden.

Een vraag vanuit de vergadering wat er gebeurt als de bar gesloten wordt bij gebrek aan vrijwilligers, waarop een felle reactie van Corrie van Egdom volgt inhoudende de vraag: wie heb je daarmee de kinderen dus!

Petra vraagt naar het tijdspad van het actief zijn van het zittende bestuur en de subsidieaanvraag waarop Henk antwoord dat hij e.e.a. in gang zal zetten voor de komende ALV in september

Sluiting:

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur waarna er een gelegenheid is voor een drankje.

Noot: De geluidsopname van deze vergadering is op verzoek ter afluistering beschikbaar.

Uit privacyoverweging is de presentielijst niet toegevoegd maar is op verzoek beschikbaar ter inzage.