Verslag ALV 29-05-2019

Aanwezig: Henk Degenhart, penningmeester, Miriam van Aller voorzitter en secretaris a.i.

Afwezig zonder bericht: Vicky Neijssel en Souad Bijou.

Notulist: Miriam van Aller

 • De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet eenieder van harte welkom.
 • De bedoeling was dat deze notulen gemaakt zouden worden door onze gebruikelijke notulist via een opgenomen geluidsweergave van deze ALV. Zij heeft deze ontvangen maar het bestuur is elk contact met haar kwijt geraakt, zodat thans de notulen worden gemaakt door Miriam van Aller via de geluidsopname.
 • De voorzitter meldt bewijs van verhindering te hebben ontvangen van de volgende personen: me. Els Kramer-van Loggem; de heer P. Brongers, mw. P. Schwarzkächel, mw. P. Quint; mw. C. Röge en mw. D. Sinnema.
 • Punt 1 agenda: mededelingen:

Diverse aanwezigen prijzen de organisatie van 5 mei. De voorzitter beaamt dit en merkt op dat daarvoor het personeel bergen werk heeft verzet en ook de vrijwilligers, zo meldt Corrie van Egdom, waaronder haar schoondochter Petra Quint.

De voorzitter geeft aan dat de penningmeester en zijzelf zich per 31 december 2019 zullen terugtrekken uit het bestuur van de BSV AZ en dat dit punt nader toegelicht zal worden bij punt 6 van de agenda.

 • Punt 3 van de agenda: goedkeuring verslag van 19 september 2018. Het verslag wordt goedgekeurd.

Punt 4 van de agenda:

 • Aan de orde komt het gedrag van bezoekers jegens ons personeel en de vrijwilligers. Henk maakt nog eens duidelijk dat ons personeel niet verplicht is tot het doen van bardienst en onze vrijwilligers als zij dat doen net zoals ons personeel wel eens invalt, zij behoorlijk en fatsoenlijk door onze bezoekers behoren te worden behandeld. Is dat niet het geval dan zal het bestuur stappen ondernemen als zij daar over een melding ontvangt.
 • Punt 5 van de agenda: De voorzitter geeft Henk Degenhart als penningmeester het woord. Hij zegt dat de jaarrekening 2018 het financiële verslag is dat ter inzage is gelegd en dat het financiële verslag gaat over het financiële reilen en zeilen van de clubs. Wat Henk betreft is dit de laatste keer dat er sprake is van een kascommissie omdat de subsidieverordening bepaalt dat vanaf 2019 de jaarrekening moet worden goedgekeurd door een registeraccountant. Dat is omdat wij meer dan € 125.000 per jaar subsidie krijgen en dan is een registeraccountant verplicht. Daarvoor is voor 2019 ook een aanvullende subsidie gevraagd en verkregen. De jaarrekening 2018 laat een verlies zien van € 9000 ruim. In het geval van een overschot zou er moeten worden terugbetaald. Er is een onderhoudsreserve tot stand gekomen want er is nog veel onderhoud te doen, wat nog nader moet worden uitgewerkt in een meer specifiek onderhoudsplan. De vrieskist heeft het net begeven en onze zonneschermen vertonen scheuren. De technische commissie die wij altijd hadden moet worden uitgebreid dan wel moeten er technische mensen worden ingehuurd om al het onderhoud na te lopen, maar aan dat laatste hangt vanzelfsprekend een prijskaartje. De kascommissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de financiële stukken en er is een ondertekende decharge verklaring meldt Henk. Hij vraagt of de ALV de jaarrekening wil goedkeuren. Die wordt met algemene stemmen goedgekeurd.
 • Jaarverslag van de clubs. Krijgen van Henk Degenhart elk jaar een format en daarop vullen zij informatie in, die Henk heeft gebundeld. Drie clubs waaronder Bio Danza en de tekenclub van Els hebben geen jaarverslag ingediend. Creatief kwam te laat met een verslag.  Jaarverslag wordt goedgekeurd.
 • Punt 6 van de agenda: voorstellen kandidaat-bestuursleden en de toekomstvisie: Miriam legt uit dat er 4 nieuwe kandidaats bestuursleden waren. Een dame en drie heren. Het huidige bestuur vond die mensen uitermate geschikt. De dame voelde zich onvoldoende zeker en heeft afgezegd. De drie heren hebben dat per mail op 6 mei gedaan, alhoewel 2 heren nog aanwezig waren op 5 mei om ons te ondersteunen. Bij de stukken voor deze ALV is ook hun mail gevoegd, zo dat eenieder daarvan kennis heeft kunnen nemen. Henk en Miriam zullen per 31 december a.s. opstappen en als er geen nieuwe bestuursleden worden gevonden zullen zij op de ALV in september een voorstel doen tot opheffing van de vereniging wat zal betekenen zoals het er nu naar uitziet, dat alles hier dichtgaat.
 • Felix van Feggelen geeft Miriam een door hem opgesteld stuk waarin hij aangeeft hart te hebben voor de speeltuin en daar veel vrijwilligerswerk verricht. Hij verzoekt Miriam dit stuk voor te lezen wat zij doet en uit dat stuk blijkt dat hij komt met drie nieuwe bestuursleden t.w. Roger Troost als penningmeester, hij zelf als voorzitter en de heer M. El Bay als secretaris. De heer Troost is niet aanwezig en heeft later aangegeven penningmeester te willen zijn. De heer El Bay is niet aanwezig maar met vakantie. Later blijkt dat hij wel algemeen bestuurslid wil zijn, maar geen secretaris. Miriam geeft aan dat drie bestuursleden niet voldoende is. Zij vraagt of Henk nog iets wil zeggen. Henk meldt dat het huidige bestuur tot 2 x toe nieuwe kandidaatsbestuursleden heeft ingewerkt, die het uiteindelijk niet werden. Dat is buitengewoon frustrerend, vooral als je er zo veel tijd aan hebt besteed als Henk doet, om ze in te werken. Hij laat nog weten dat als er in september a.s. geen volwaardig bestuur is, hij ook niet de subsidie voor 2020 zal aanvragen. Henk geeft aan dat als 2 aspirant bestuursleden er niet zijn, wij ook niet weten of zij echt wel willen. Henk zegt dat wij alle aspirant bestuursleden op de komende bestuursvergadering van 17 juni a.s. verwachten om 19.30 uur op de Gaaspstraat 8. Miriam zegt toe hen de stukken daarvoor te sturen als zij in het bezit is van hun e-mailadres. Uit de zaal wordt erop gewezen dat er nog 2 andere bestuursleden zijn en met de drie nieuwe bestuursleden kom je dan op 5. Henk en Miriam wijzen erop dat deze bestuursleden veelvuldig verhinderd zijn aanwezig te zijn op bestuursvergaderingen.  Inmiddels heeft Vicky Neijssel aangegeven zich uit het bestuur terug te trekken. Miriam wijst er nog op dat Henk penningmeester is van de stichting Kindermonument en Miriam gewoon bestuurslid. Als zij dus beiden opstappen moet in die lege plekken door de nieuwe bestuursleden ook voorzien worden.
 • Uit de zaal komt een voorstel om na 17 juni 2019 – de bestuursvergadering met de aspirant bestuursleden – een extra ALV te houden. Henk is het met dit voorstel eens en deelt mee dat er kort na 17 juni een extra ALV zal worden gehouden om de leden op de hoogte te stellen m.b.t. de aspirant bestuursleden en wel op 19 juni om 20.00 uur. Het alcoholgebruik en roken worden nog aan de orde gesteld door Celeste van der Aat. Henk legt uit dat indertijd is besloten dat de clubs dat voor zichzelf moesten bepalen en dat er dus tot 17.00 uur wel alcohol mocht worden genuttigd. Er hangen beneden trouwens ook mededelingen omtrent het alcoholgebruik. Het is niet het bestuur die het alcoholgebruik toestaat of niet, dat is de ALV zegt Henk.
 • Punt 7 van de agenda: de rondvraag: Corrie van Egdom vraagt mede namens Kim Hogers aan de ALV hoe die denken over zwarte Piet. Corrie zegt als men een roetveeg Piet wil of een kleur Piet zij en Kim en hun ondersteuners alle steun aan het Sinterklaasfeest zullen intrekken. Henk: onze Pieten zijn bruin – al 98 jaar lang. Corrie zegt dat er ook zwarte Pieten zijn geweest.

Henk legt uit dat het een veel bredere discussie is.

 • Verder niets meer voor de rondvraag zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.16 uur onder dankzegging voor een ieders aanwezigheid en onder de aankondiging dat er nog een gezellig samenzijn is.

Noot: De geluidsopname van deze vergadering is op verzoek ter afluistering beschikbaar.

Uit privacyoverweging is de presentielijst niet toegevoegd maar is op verzoek beschikbaar ter inzage.