Verslag ALV 29-10-18

Verslag Algemene Leden Vergadering
Buurt en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid

Datum: 19 oktober 2018
Plaats: Gaaspstraat 8, 1079 VE Amsterdam
tel: 020 644 08 66
mail: info@bsvaz.nl

Aanwezig:
Bestuur:
Miriam van Aller (voorzitter), Henk Degenhart (penningmeester), Dick Neijssel (alg.bestuurslid), Vicky Tuyl – Neijssel (alg.bestuurslid), Souad Bijou (alg. bestuurslid)

Leden:
Zie presentielijst;

Afmeldingen:
Dhr. Brongers, Patricia van Gunst, Els Kramer, Dhr. Melsen (leesclub), Judith en Maarten (schrijfgroep);

Notulist:
Joyce Goede.
____________________________________________________________________________________

1. Opening en mededelingen
De voorzitter, Miriam van Aller, heet de aanwezigen van harte welkom; de buren, vrienden en gezagsdragers, met daarbij de vraag of BSV Amsterdam Zuid na 97 jaar het 100-jarig bestaan kan vieren. Na afloop van de vergadering is er een gezellige bijeenkomst met een hapje en drankje.
Henk Degenhart geeft uitleg bij agendapunt 4, waarbij de mogelijkheid is uitleg te geven over de financiële stukken op de beamer. De aanwezigen geven aan dat hier geen behoefte aan is.
De aanwezigen wordt gevraagd de presentielijst te tekenen

2. Goedkeuring Verslag ALV d.d. 6 juni 2018
Tekstueel:
Egmond wijzigen in: Van Egdom.
Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de samenstelster ervan.

3. Mededeling bestuur
Bericht van verhindering:
Bericht van verhindering ontvangen van: Dhr. Brongers, Patricia van Gunst, Els Kramer, Dhr. Melsen (leesclub), Judith en Maarten (schrijfgroep).
Gedachten uitwisselen:
Als men wil kan men altijd met de bestuursleden van gedachten wisselen.

4. Vaststellen Begroting 2019
De stukken zijn te vinden onder: https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbsvaz.nl%2Fanbi%2F&data=02%7C01%7C%7Cd1278be305504587644508d637fe569b%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636757962840097837&sdata=T%2FBVJ%2BYfdQexjEldMGy%2FsBjHfTaiSFb8U%2BTIXbiJj34%3D&reserved=0
1. Clubbegrotingen
Een sluitende begroting, waarbij een bedrag van € 2252 aan het onderhoudsfonds is toegevoegd, maar dat is te weinig. De inflatiecorrectie is dit jaar van toepassing.
Het is afwachten of de subsidie aanvraag dit jaar gehonoreerd wordt. Deze is digitaal ingediend. De enige zorg is dat alle clubs op nul zijn begroot, bij judo het aantal leden terugloopt en de kosten hetzelfde blijven. Nu kost het de BSV €2100, maar als het aantal leden blijft afnemen moet er iets gebeuren. De kinderactiviteiten zijn begroot op -€3200. De eigen bijdrage bij uitjes wordt getracht laag te houden.
De begroting heeft ter inzage gelegen en staat op het internet, onder nieuws op website, op agenda klikken waarin de link staat naar verslagen en begroting (onder ANBI-instelling).

2. Subsidieaanvraag 2019
Corrie Hogers: de begroting 2019 wordt nu ingediend. Is de subsidie 2018 ontvangen?
Henk Degenhart: deze subsidie is uiteraard ontvangen, als dit niet zo was, was het gevolg geweest dat er geen activiteiten kunnen plaatsvinden of onderhoud aan het pand kon plaatsvinden.
De subsidie is de afgelopen 4 jaar hetzelfde gebleven terwijl de kosten wel omhoog zijn gegaan. De BSV heeft ernaar gestreefd de subsidie aanvraag laag te houden, onder de €125.000, omdat anders een verklaring van een registeraccountant nodig is, wat minimaal €5000 kost. Nu is beide in de begroting 2019 meegenomen (inclusief inhuur registeraccountant).

3. Wederzijdse informatie-uitwisseling bestuur en clubs
Henk Degenhart: de moestuin vereniging heeft al lange tijd gevraagd om een bruikbaar waterpunt, een voortdurende zorg voor het bestuur. De vraag om een waterpunt is regelmatig aan het stadsdeel voorgelegd. Het stadsdeel zegt dat zij dit zullen doen, maar vervolgens gebeurt er niets. Miriam van Aller is van mening dat het nu tijd is voor een brief op poten.
Bij deze een oproep aan de leden van de moestuin vereniging om een handtekening te zetten op de brief welke Miriam van Aller heeft opgesteld.
Moestuinen: het stadsdeel zegt dat zij nu een waterput/waterpunt aanleggen.
Michel Idsinga: de gemeente Amsterdam heeft het beleid dat zij proberen iedereen te verleiden tot het drinken van water, met een druk op de knop. Daarnaast moet er water voor de tuintjes komen, waar andere ideeën voor zijn. In andere stadsdelen staat een ouderwetse waterpomp waarmee je grondwater kunt oppompen om te gebruiken. Michel Idsinga wisselt email adressen uit met de vertegenwoordigers van de moestuin vereniging. Een dergelijke pomp staat op de Joseph Israelkade.
Opmerking vanuit de zaal: In de Hunzestraat is ook een dergelijke pomp geplaatst, gesubsidieerd door het stadsdeel.

5. Bestuursproblemen waaronder:
1. Vacatures bestuursleden; mede i.v.m. demissionair zijn van het zittende bestuur
Dick Neijssel heeft zich uit onvrede over de wijze van bejegening door het stadsdeel teruggetrokken uit het bestuur, gevolgd door Henk Degenhart, Vicky Neijssel, Souad Bijou en Miriam van Aller.
Op de voorgaande vergadering is duidelijk aangegeven dat dit huidige bestuur een noodverband is. Dit noodverband zit nu al 3 jaar. Er moet verjonging komen binnen het bestuur, voor de toekomst van de speeltuinvereniging.
Demissionair betekent dat het bestuur zich bemoeit met lopende zaken en geen nieuwe zaken oppakt. Formeel gezien zou er geen begroting ingediend moeten worden.
Volgende week donderdag is er een hoorzitting over het terugvorderen van subsidiegeld, een bedrag van ± €3500. Het bestuur van de BSV heeft een kleine hoop door de toegezegde steun van de PvdA, waardoor dit ambtelijk is besproken met de wethouder.
Annemieke Taal: is de hoorzitting openbaar?
Miriam van Aller: ja, het zou fijn zijn als gebruikers van de speeltuinvereniging op 27 september aanstaande de hoorzitting bijwonen. De hoorzitting vindt om 13.30 uur plaats bij het stadsloket aan de President Kennedylaan. Als men er om 13.20 uur is kan men zich bij het bestuur voegen om met elkaar mee te lopen. Henk Degenhart en Miriam van Aller zijn aanwezig.
Het probleem is dat Henk Degenhart zeer goed met geld is. Daardoor krijgt de BSV-geld terug door invoering van de energiebelasting. Het stadsdeel eist dit op, maar als je geld tekort komt dan krijg je niets extra’s. Terugvordering is niet juist door gemaakte afspraken in het verleden. Bezoekers bij een hoorzitting mogen alleen luisteren, alleen Henk en Miriam mogen spreken. De hoorzitting wordt geleid door juristen waarbij de ambtenaren. Er zullen geen politieke figuren aanwezig zijn.

2. Problemen met het stadsdeel
Dick Neijssel: Miriam van Aller heeft bij het stadsdeel aangegeven dat deze subsidie afspraken gemaakt zijn. Dhr. Beving was in 1996 getuige dat het clubgebouw 100 jaar niet belast zou worden, dat de subsidie de exploitatie kosten zou dekken, waaronder licht en gas. Nu is er €10.000 bijgekomen om het gebouw te onderhouden. Als de speeltuinvereniging zou stoppen krijgt de gemeente een goed onderhouden gebouw retour.
Drie weken geleden heeft het bestuur met een ambtenaar aan tafel gezeten die plompverloren zei dat hij met oude afspraken niets te maken had, die konden direct de papierversnipperaar in. Dick is direct uit de vergadering gestapt en uit het bestuur van de speeltuinvereniging. Hij is hier al 50 jaar actief, waarvan 12½ jaar politieke ellende. Een aantal jaren geleden heeft dit zelfs in een hartaanval geresulteerd. De speeltuin is een kostbaar bezit voor de buurt. Nu is er een ambtenaar die drie weken geleden zei: ‘zoek het maar uit, niks mee te maken’. Dat gaat zo niet! Het is nu tijd om te stoppen met de bestuurlijke werkzaamheden. Onder een nieuw bestuur is Dick bereid te helpen. Met een dergelijke overheid wil Dick niet samenwerken. Nu is het bestuur al bij de rechtbank geweest en gaat nu naar de bezwaarcommissie terwijl je een speeltuin wil laten draaien.
Kitty (Linedance): om je heen hoor je dat subsidies worden ingetrokken, het speelt overal.

Andere problemen met het stadsdeel:
Henk Degenhart: dit is de druppel. Nu staat het stuk van 5 pagina’s nog niet op de website waarin een opsomming wordt gegeven van alle problemen met de overheid van de laatste 3 jaar. Je wordt weggezet als ‘piepeltje’.
Zo werd de speeltuinvereniging geconfronteerd met een landschapsarchitect, wat zeer veel heeft gekost, waarschijnlijk hetzelfde als de toegekende subsidie.
Er waren problemen rondom de 4-5 mei herdenking: het Rozenoord monument moest nog verder weg, een discussie daarover was niet mogelijk. Nu is het monument nog altijd niet weg.
De opheffing van het fietspad bij de Catharinaschool, zonder enige informatie. De speeltuinvereniging werd hiermee geconfronteerd, met de avond erop het bestuursbesluit. Daarbij werd de speeltuin aangemerkt als schoolplein!
De 5 mei subsidie: deze verdween zomaar uit de subsidiebeschikking. Het argument: voor feestjes geen subsidie! De 5 mei viering was volgens stadsdeel een feestje.
Bastiaan Capel is de persoon achter al deze besluiten, de stadsdeelvoorzitter, thans voorzitter van de bestuurscommissie
Op het stadsdeelkantoor is de notariële akte van het erfpacht met opstal niet te vinden, dan wel vernietigd. Het bestuur van de speeltuinvereniging heeft alles vanuit het privé archief van Dick aangeleverd aan het stadsdeel
Het is in het belang van het stadsdeel dat er een goed functionerende speeltuinvereniging is.
Eelka `t Hull schrikt van de woorden van Henk, dat de akte vernietigd is, wat een onbenullen. Wat kunnen we bijdragen?
Dick Neijssel: goede kandidaten voor het bestuur die het gevecht met het stadsdeel aangaan, waarbij het demissionair bestuur bereid is te souffleren. Als er geen nieuw bestuur komt dan houdt het op.
Michel Idsinga: het is van groot belang dat er verjonging komt, continuïteit. Het is nu knokken met de stadsdeelcommissie, terwijl die er niet meer over gaan. Ga naar wethouder in de centrale stad, Rutger Groot Wassink, hij staat voor initiatieven vanuit burgers, en is bereid die te ondersteunen. Iets wat hier al 97 jaar plaatsvindt is wat men in de stad wil.
Eelka `t Hull: dit is een plek met een joods verleden, is er niet een samenwerking met een joodse vereniging mogelijk?
Miriam van Aller: er is behoefte aan een nieuw strijdbaar bestuur, goede mensen.

3. Bestuursverkiezing en of andere actie
Miriam van Aller: het is belangrijk dat er mensen komen. Je moet iets weten over arbeidsrecht, de cao, met daarnaast mensen voor tijdelijke dingen. Wel kost het veel tijd. Er is ondersteuning vanuit een administratiekantoor die de begroting en subsidieaanvraag kan doen, met daarnaast een penningmeester voor de lopende zaken in de speeltuin.
Zoek in je familie en vriendenkring. Zet je in om mensen aan te dragen.
Henk Degenhart: op een gegeven moment stopt het demissionair bestuur. Als er geen opvolging is moet je tot opheffing besluiten. Als er tussen nu en 31 december (wil zich hier niet op vastpinnen) niemand is, dan zal er algemene ledenvergadering worden uitgeschreven voor opheffing van de speeltuinvereniging.
Miriam van Aller: tijdens de voorgaande ALV is er nieuwe bestuursleden gevraagd, staat het op de website, is er een post op Facebook geplaatst, enzovoort.
Dick Neijssel: als je gezond verstand hebt, er is ondersteuning vanuit het administratie en het oude bestuur, dan moet het lukken. Voorheen was de samenwerking met de centrale stad zeer goed, het zijn gemeentelijke diensten waar je als nieuw bestuur in mee kunt groeien, omdat alles opnieuw worden ingericht bij de centrale stad. Tussen nu en 31 december moet er een nieuw bestuur zijn.
Corrie van Egdom: hoe lang mag een demissionair bestuur bestaan?
Henk Degenhart: daar is geen termijn aan verbonden.
Miriam van Aller stelt vast dat er tot op heden geen kandidaten voor een nieuw bestuur zich hebben aangemeld. Het demissionair bestuur zal de hoofden bij elkaar steken om te bezien hoe hier verder mee om te gaan, alsmede met de opmerkingen van dhr. Idsinga.

6. Rondvraag
Er zijn geen vragen vanuit de zaal.

7. Sluiting
Miriam van Aller deelt mee dat er na afloop van deze vergadering een drankje en een hapje klaarstaan. De vergadering wordt om 20:58 uur gesloten.
4. Verslag ALV Buurt en Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid