Verslag ALV 6-6-28

 

Datum: 6 juni 2018

Plaats: Gaaspstraat 8, 1079 VE Amsterdam
tel: 020 644 08 66
mailinfo@bsvaz.nl

Aanwezig:
Bestuur: Miriam van Aller (voorzitter), Henk Degenhart (penningmeester), Dick Neijssel (alg.bestuurslid), Vicky Tuil – Neijssel (alg.bestuurslid);

Leden: Kim Hogers (medewerker/creatief), Frank Seel ( River giro’s Majo), Rick Meiner (River girls Majo), Kim Seel (River girls Majo), Arno Sirach (judo), Barbara Sirach (judo), Bep van Gunst (klaverjas instuif), Sam van Oijen (creatief), P. Quint (Linedance), Kitty Quint (Linedance), R. Espinoza, Esther Kroon, Wietske Rühl, Louise Lafour, Niowi Massouras, Esther Kroon (moestuin).

Notulist: Joyce Goede.

____________________________________________________________________________________

 1. Opening en mededelingen

            Opening

Miriam van Aller heet de aanwezigen van harte welkom en opent om 20:00 uur de vergadering.
            Mededelingen

 • Bericht van verhindering

Bericht van verhindering ontvangen van: mevr. Hakkenberg, Els Kramer, Patricia van Gunst, Thea Broos, Bientje Werkhoven, Corrie van Egmond, Loes van Vliet – Diekmann, Souad Bijou (bestuurslid). 

 • Procedure

De Speeltuin Vereniging heeft de procedure over de opheffing van het fietspad tegenover de Catharinaschool gewonnen.

 • Renovatie toiletten
  Dick Neijssel: de renovatie van de toiletten en de vloer is uitgevoerd. De vloer was onderdeel van de totale renovatie. Door deze renovatie heeft men de sanitair groep een aantal weken niet kunnen gebruiken. Na de renovatie was er wat paniek rondom de toiletten: deze raakten verstopt en er traden lekkages op. Al deze problemen zijn opgelost. Het resultaat stemt tot tevredenheid. De hele renovatie heeft een halve ton gekost, waarvoor gespaard was. Aannemer Van der Horst reageerde bij problemen binnen 2 dagen, wat een unicum mag heten. Iedereen is tevreden met de upgrade van de toiletgroep, deze stamde uit 1958.
 • Meubilair

Door de tijdelijke verhuizing van het Huis van de Wijk Rivierenbuurt heeft de Speeltuin Vereniging goed bruikbaar meubilair mogen ontvangen welke boven staat. In de tweede helft van dit jaar wordt geïnventariseerd wat er nog meer nodig is.

 • Koffiemachine
  Dick Neijssel heeft een mail gestuurd naar de keukengroep over de koffiemachine: instructie en tellerstanden.
  Er is overlegd hoe dit apparaat optimaal te gebruiken. Voor het doorberekenen van koffie naar clubs is er een instructie vastgelegd welke naar de betreffende clubs is verzonden.
  Er wordt aangegeven dat de mail is ontvangen maar zonder de instructie.
 • AVG
  Per 25 mei 2018 is de wet bescherming persoonsgegevens van kracht. De speeltuinvereniging voldoet hieraan, maar mogelijk niet helemaal, Op de bar of op het raam zal een bordje worden opgehangen waarop wordt aangegeven, dat als er foto’s worden gemaakt bij manifestaties en allerhande activiteiten, en je niet gefotografeerd wilt worden, of dat je niet wilt dat je kind gefotografeerd wordt, je dit dient aan te geven, duidelijk met namen erbij.
 1. Goedkeuring Verslag ALV d.d. 11 oktober 2017
  Het verslag van de Algemene Leden Vergadering van 11 oktober 2017 is terug te vinden op de website van de Speeltuin Vereniging Amsterdam Zuid.

Er zijn geen op en aanmerkingen.
Het verslag wordt conform goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Vaststellen
  Jaarrekening 2017
  Barbara Sirach mist de subsidie van de judo, hierover staat niets vermeld in de jaarrekening 2017.
  Henk Degenhart: de judo krijgt geen subsidie, deze is nooit ontvangen en een aanvraag is dan ook niet bekend. Als deze aanvraag is ingediend verzoekt Henk aan de judo deze te laten zien. De Speeltuin Vereniging vraagt deze subsidie aan. De jaarrekening 2017 is de kosten verantwoording.
  In het jaarverslag van vorig jaar is alles gespecificeerd, wat er is aangevraagd en uitgegaan.
  Petra Seel: de majorettes staan ook niet vermeld.
  Henk Degenhart: de specificatie is meermaals verstrekt. Henk heeft er geen behoefte aan om dit voor de vijfde keer uit te leggen.
  Een meneer uit de zaal merkt op dat hij ook iets te zeggen heeft.
  Opmerking uit de zaal: de eetclub staat er op
  Dick Neijssel wil graag weten wie de meneer vertegenwoordigt en of hij in het ledenbestand voorkomt. Een familie is lid en wordt vertegenwoordigd door één persoon. De meneer wordt verzocht zich niet verder met deze vergadering te bemoeien.
  Kim Seel: de majorettes zeggen bij deze op.
  De majorettes zijn 25 jaar lid van de speeltuin, er is altijd subsidie van het AVK via de Speeltuin Vereniging aangevraagd. Dit kan samen met de drumband gebeuren, sinds 2018. Er is niet nagedacht over een combi lidmaatschap. Het bestuur heeft ervoor getekend. Kim Seel heeft gevraagd of er nog iets over is van de subsidie van 2017. Dit zou gestort worden. Er is een uitdraai van inkomsten en uitgaven ontvangen. Er is € 2140 uitgegeven van de 3400€ ontvangen subsidiegeld. De dame van het AVK heeft gezegd dat als er nog subsidie over is, de majorettes daar recht op hebben. In het jaarverslag wordt van alle clubs de subsidie vermeld, maar daar staat niets bij van de majorettes in het jaarverslag op pagina 10.
  Henk Degenhart: het format welke door de penningmeester is aangeleverd is niet gebruikt door de majorettes wat maakt dat dit niet is opgenomen in het jaarverslag. Henk heeft meerdere malen uitgelegd hoe de format te gebruiken.
  Kim Seel: de vraag is, wat er met het resterende bedrag, € 1225, is gebeurd.
  Henk Degenhart: een meneer van de majorettes club heeft gezegd dat Henk dit in eigen zak zou hebben gestoken.
  Dick Neijssel: het was al jaren zo dat de penningmeester een behoorlijk bedrag bij het budget van de majorettes moest leggen. Het moet nu niet zo zijn, dat als afscheid neemt, je zegt dat je het overgebleven bedrag retour wilt. De doelstelling was de kinderclub, welke nu onder het dak van de drumband. Er wordt afscheid genomen van een combi vereniging. Als je af wilt rekenen moet je ook de jaren daarvoor erbij betrekken. Deze Speeltuin Vereniging is nooit voor de kinderclub op haar centen gaan zitten.
  Kim Seel: nu mijnheer Degenhart de boekhouding doet klopt het niet
  Dick Neijssel: er is ieder jaar een kascommissie die de financiële stukken controleert en vervolgens goedkeuring verleend, waarmee de discussie te sluiten.b. Financiële verslaglegging clubs (zie bijlagen onder sub a en c)
  De aanwezigen zijn het eens met de stukken onder agendapunt 4 a en 4b.

       c. Inhoudelijk jaarverslag
  Kim Hogers: de werkgroep creatief staat niet in het inhoudelijk jaarverslag vermeld.
  Henk Degenhart: op de laatste bladzijde in het inhoudelijk jaarverslag staat dat de clubs niet aan hun verplichtingen hebben voldaan omdat zij de stukken niet hebben ingeleverd. Vorig jaar is er gesproken over de begroting. Alle clubs hebben de format ontvangen.
  Sam van Oijen (creatief) heeft nooit een e-mail over de verbouwing of iets dergelijks ontvangen. Ook is er geen uitnodiging voor deze vergadering ontvangen.
  Dick Neijssel neemt aan dat Petra Quint een e-mail heeft gestuurd naar het secretariaat. Echter, de post (hard-copy en e-mail) wordt verwerkt door de beroepskracht, die toen al ziek was.
  Henk Degenhart (actie): checkt of dit voor creatief klopt.
  Niowi Massouras heeft wel mail ontvangen.

        d. verslag kascommissie
  Thea Broos en Niowi Massouras hebben de kas gecontroleerd voor BSV Amsterdam Zuid. Thea en Niowi stellen aan de ALV voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
  Gaat de vergadering akkoord om decharge aan het bestuur te verlenen?
  Besluit: de ALV verleent, met algemeen stemmen, decharge aan de penningmeester, het bestuur, voor het gevoerde financiële beleid van BSV Amsterdam Zuid.
  Kascommissie 2018 en 2019 zijn: mevr. C. Hogers, en Sam van Oijen.

 2. Bestuursverkiezing
  Dick Neijssel, Henk Degenhart en Miriam van Aller zijn als noodverband aangetreden als bestuurslid van de Speeltuin Vereniging waarbij zij hebben gezegd dat zij gezien hun leeftijd het belangrijk vinden dat er een jeugdiger bestuur aantreedt. Zij zullen nog één jaar aanblijven. Volgend jaar dient bij de ALV een nieuw bestuur gekozen te worden, zo niet dan gaat deze club ter ziele. Aan de aanwezigen wordt gevraagd dat een ieder bij zichzelf te rade gaat of zij bereidt zijn zitting te nemen in het bestuur. Het kost veel tijd. Je moet van alle markten thuis zijn.
  Wel is Vicky Tuil – Neijssel nu bereid toe te treden tot het bestuur. Vicky wordt lid van het bestuur voor een termijn van 2 jaar.
  Hiervoor waren er mensen die bereid waren toe te treden tot het bestuur, maar zij wilden als eerste het archief sinds 1921 van de Speeltuin Vereniging archiveren. Het huidige bestuur is van mening dat zij zich eerst de dagelijkse gang van zaken eigen moesten maken. Ze haakten toen af.
  Besluit: met algemene stemmen wordt Vicky Tuil – Neijssel benoemd tot algemeen bestuurslid van BSV Amsterdam Zuid.
  Souad Bijou is vandaag verhinderd wegens familieomstandigheden. Souad is dit jaar niet aftredend, volgend jaar wel. Of zij dan herkiesbaar is, is niet bekend.
  De bestuursleden vervullen de volgende functies:

Dick Neijssel: clubhuis, club zaken;
Miriam van Aller: voorzitter en secretaris;
Henk Degenhart: penningmeester.
Vraag uit de zaal: als het niet lukt een nieuw bestuur te vinden, wordt de Speeltuin Vereniging dan overgenomen door de gemeente?
Dick Neijssel: mochten er zich geen nieuwe bestuursleden aanmelden dan zal het huidige bestuur de sleutel van het clubhuis van de Speeltuin Vereniging overdragen aan de gemeente, ter liquidatie. Bij nieuwe bestuursleden dient men te denken aan gepensioneerden. Daarnaast is het goed als er jongere mensen rondom een DB actief zijn. Zonder een bestuur heeft de Speeltuin Vereniging geen recht tot bestaan en zal dit leiden tot opheffing ervan.
Op de website en de Facebook pagina wordt regelmatig om nieuwe bestuursleden gevraagd.
Opmerking: de groep mensen die op de ALV afkomt, wordt ook steeds kleiner, wat zorgwekkend is.

 1. Rondvraag
 • Hygiëne

Sam van Oijen heeft hier een kinderbox neergezet. Deze werd door de mensen die de box gebruikten niet schoongemaakt en was zeer vies. Dit heeft haar doen besluiten, gezien de hygiëne, de kinderbox zelf uit elkaar te halen en af te voeren.
Dick Neijssel: als men spullen uitleent aan de Speeltuin Vereniging blijft de verantwoording bij de eigenaar ervan.
Sam van Oijen: we zijn een paar keer aangesproken op de hygiëne, waarvoor excuses. Maar van de week lagen er gewoon aardappelen in de gang.
Problemen rondom de schoonmaak worden onderling opgelost.
Dick Neijssel: er kan een schoonmaakbedrijf ingehuurd worden, maar dat wordt doorberekend naar de clubs.
Line dance geeft aan dat zij opruimen als zij klaar zijn.
De Eetclub: het kan een keer gebeurd zijn dat niet alles was opgeruimd. Het streven is om altijd op te ruimen na afloop van de Eetclub.

 • Bonnetjes
  Kim Hogers: er mochten geen bonnetjes (voor drinken) gemaakt worden. De regels zijn nu weer wat versoepeld, er mag nu op maandag een drink/eet bonnetje gemaakt worden welke uiterlijk vrijdag betaald moet worden. De gebruikers van bonnetjes doen dit helaas niet allemaal.
  Dick Neijssel: de keukencommissie heeft overleg gehad. In principe dient er gelijk afgerekend te worden, met uitstel naar vrijdag. Als er op vrijdag niet betaald is, dan kan er op de maandag erna niets afgenomen worden.
 • Feestavond
  Kim Hogers: het verzoek van de vrijwilligers is om een feestavond te organiseren.
  Dick Neijssel: als men een feestavond wil, dan moet men dit te regelen. Dien een kleine begroting in, er wordt voor een voorschot gezorgd en er kan gefeest worden!
  Vicky Tuil – Neijssel: er kunnen ook ideeën ingebracht worden.
  De ideeën bus is er nog maar de sleutel is weg.
 • Moestuin club
  Esther Kroon: de moestuinclub zou graag contact hebben met een bestuurslid over de tekst op de website.
  Ten aanzien van de tekst op de website kan er met Henk Degenhart overlegd worden.
  Miriam van Aller: het bestuur doet haar uiterste best voor de moestuinclub een waterpunt te realiseren. Deze is er nog altijd niet. Tot op heden is het niet gelukt dit in overleg met andere partijen tot stand te brengen.
 1. Sluiting
  Miriam van Aller deelt mee dat er na afloop van deze vergadering een drankje en een hapje klaarstaan.
  De vergadering wordt om 21:00 uur gesloten.